Skip to main content
F
E
M

Cistella

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com a objecte regular la relació entre Fundació Enric Miralles (d’ara endavant LA FUNDACIÓ), i Ud. (d’ara endavant “el Client”), relatives a totes les transaccions realitzades a través de la pàgina web “wwwfundacioenricmiralles. com” (d’ara endavant la Web), domini del qual és titular la Fundació Enric Miralles.

Per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a la següent adreça d’e-mail: info@fundacioenricmiralles.com

La contractació on-line dels productes i/o serveis oferts per LA FUNDACIÓ a través del Web estarà subjecta al que disposen les presents Condicions Generals de Contractació.

ACCEPTACIÓ I PROVA D’ACCEPTACIÓ

L’adquisició dels productes i/o serveis s’ha de fer mitjançant l’activació dels botons PAGAR o COMPRAR que apareixen a peu de pàgina de les sol·licituds de compra, i expressen l’acceptació total de totes i cadascuna de les Condicions de Contractació, tal com es mostren a la Web de la FUNDACIÓ en el moment de l’adquisició.

La FUNDACIÓ remetrà al Client, una vegada acceptades de forma expressa aquestes Condicions de Contractació, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic abans que es compleixin 24 hores de la compra.

La FUNDACIÓ informa que per motius legals arxiva els documents electrònics en què queden formalitzades les compres, podent accedir a aquests documents en qualsevol moment, sol·licitant-ho al nostre Servei d’Atenció al Client amb l’adreça de correu electrònic: info@fundacioenricmiralles.com

PREUS, PAGAMENT, LLIURAMENT I DESISTIMENT

Preus

Els preus aplicables a cada producte i/o servei són els indicats a la Web a la data de la comanda incloent tots ells, si escau, l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

No obstant això, atenent el que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora del dit impost, l’operació pot resultar exempta o no subjecta a aquest en funció del país de residència del comprador i de la condició en què actua el mateix (empresari/professional o particular). En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda es pot veure alterat respecte al que figura exposat a la web.

En els enviaments realitzats a països no pertanyents a la Unió Europea, la FUNDACIÓ no assumirà les despeses corresponents a impostos i aranzels duaners propis de cada país.

La FUNDACIÓ marcarà i identificarà degudament com a tal les ofertes , indicant convenientment el preu anterior i el preu de l’oferta. Al mateix temps, la FUNDACIÓ es reserva el Dret d’efectuar a la Web, en qualsevol moment i sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes, podent, per exemple, actualitzar productes i serveis.

La FUNDACIÓ no assumirà les despeses i l’IVA corresponents a l’enviament de la comanda (IVA inclòs) que apareixen indicades a la Web

Forma de pagament

Les compres es pagaran a través dels següents mitjans detallats a continuació:

Targeta (Visa, Master Card o American Express): Disponible per a tots els països.

Transferència bancària: Disponible per a tots els països. La FUNDACIÓ enviarà al Client un correu electrònic per indicar-vos l’import de la transferència i les dades per poder realitzar-la.

Lliurament

Les comandes s’envien a l’adreça de lliurament que el Client indica, en un termini aproximat de 7 dies laborables per a lliuraments a la Península Ibèrica, i de 15 dies laborables per a lliuraments a l’estranger de productes en estoc. En cas de no disposar d’estoc la FUNDACIÓ comunicarà degudament al Client aquest extrem el més aviat possible.

Desistiment

El Client disposarà dun termini de 14 dies naturals des de la recepció del bé o des de la celebració del contracte, en el cas de serveis o de subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material, per resoldre el contracte.

La FUNDACIÓ garanteix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per enviar-la. En cas contrari, haurà d’esperar a rebre la comanda per exercir el dret de desistiment, assumint les corresponents despeses de reenviament.

El dret de desistiment no és procedent en els casos i la resta de les excepcions previstes a l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Per exercir el dret de desistiment, el Client haurà de notificar a la FUNDACIÓ i/o mail info@fundacioenricmiralles.com la seva decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic).

En cas de desistiment per la seva banda, es tornaran tots els pagaments rebuts, excloses les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 30 dies naturals a partir de la data en què s’informi a la FUNDACIÓ de la decisió del Client de desistir del present contracte. La FUNDACIÓ procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial, tret que les parts hagin disposat expressament i de mutu acord el contrari; en tot cas, el Client incorrerà en les despeses com a conseqüència del reemborsament.

La comanda tornada haurà de ser lliurada juntament amb l’albarà de lliurament i, si escau, la factura emesa per la FUNDACIÓ, corrent el Client, com ja s’ha dit, amb les despeses de devolució. El Client només podrà tornar qualsevol article que hagi comprat a la FUNDACIÓ sempre que els productes conservin el seu precinte i els manuals, accessoris o regals inclosos si escau.

DEVOLUCIÓ D’ENVIAMENTS INCORRECTES

Si un producte diferent del sol·licitat pel Client fos lliurat per error de la FUNDACIÓ, se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense cap càrrec addicional per al Client.

Si un producte ha arribat al client trencat, fet malbé o en males condicions, la FUNDACIÓ es farà càrrec de recollir-lo al seu domicili, substituint-lo per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals.

Per a qualsevol reclamació o consulta podeu posar-vos en contacte amb la FUNDACIÓ a través de l’adreça d’Email info@fundacioenricmiralles.com .

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals de Contractació, el Client es compromet a respectar els Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de FUNDACIÓN Enric Miralles i de tercers.

Amb aquesta finalitat, el Client reconeix que els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre les obres literàries, artístiques, científiques, meres fotografies, marques, logos, i qualsevol altre element o material tangible o intangible, susceptible de protecció, continguts a la Web corresponen en exclusiva a la FUNDACIÓ (oa tercers autoritzants), a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els drets de fixació, reproducció, distribució, transformació , comercialització, i comunicació pública.

La reproducció, distribució, comunicació pública, comercialització o transformació no autoritzades de les obres esmentades, marques, logos, etc. podran constituir una infracció dels Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la FUNDACIÓ o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials que els poguessin correspondre a l’exercici dels seus Drets.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Fundació Enric Miralles