Skip to main content
F
E
M

Cistella

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament de les dades personals

Fundació Enric Miralles (d’ara endavant la FUNDACIÓ), titular de pàgina web “wwwfundacioenricmiralles.com” (d’ara endavant la Web) és la responsable de les dades personals facilitades a través del web, de les obtingudes com a conseqüència de la relació que vostè ( d’ara endavant “el Client/Usuari”) mantingui amb la FUNDACIÓ i dels derivats dels hàbits de navegació i consum del Client.

La FUNDACIÓ, amb CIF: G65541229, es troba ubicada a Passatge de la Pau, 10bis – 08002 Barcelona, ​​podent posar-se en contacte amb aquesta a través d’Email: info@fundacioenricmiralles.com , o per telèfon: 936 241 702.

La FUNDACIÓ respectarà el que estableix la legislació vigent referent a la política de privadesa; en concret, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades ( RGPD), la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD), la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Finalitat del tractament de les dades personals

La FUNDACIÓ tractarà les dades personals del Client/Usuari per tal de gestionar la relació que manté amb la FUNDACIÓ, incloent-hi la compra de productes a la Web, així com per enviar-li comunicacions de caràcter informatiu, fins i tot finalitzada la relació amb el Client/Usuari , per mantenir informat d’aquells productes i serveis els nostres similars als sol·licitats anteriorment pel Client.

Les dades personals recollides per la FUNDACIÓ seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades que es pot consultar al lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es), per tal de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre la FUNDACIÓ i el Client/Usuari, el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest ompliu, o per atendre una sol·licitud o consulta d’aquest.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals del Client/Usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD, com p.ex., el Principi de licitud, lleialtat i transparència, Principi de limitació de la finalitat, Principi de minimització de dades, principi d’exactitud, principi de limitació del termini de conservació, principi d’integritat i confidencialitat i el principi de responsabilitat proactiva.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a la FUNDACIÓ són únicament dades identificatives. En cap cas, no es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

La FUNDACIÓ es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable del Client/Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Períodes de retenció de les dades personals i Destinaris

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: 5 anys o fins que el Client/Usuari sol·liciti la seva supressió.

Les dades personals de l’usuari no seran compartides amb tercers.

Respectant allò establert als articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per a la FUNDACIÓ. Si es tracta d’un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests els ho autoritzin.

Secret i seguretat de les dades personals

La FUNDACIÓ es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Drets derivats del tractament de les dades personals

El Client/Usuari podrà exercir davant del Responsable del tractament de la FUNDACIÓ els Drets reconeguts al RGPD, entre ells:

  • Dret d’accés: És el dret del Client/Usuari a obtenir confirmació de si la FUNDACIÓ està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que la FUNDACIÓ hagi realitzat o realitzi, així com, entre d’altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions fetes o previstes.
  • Dret de rectificacions: És el dret del client/usuari a què es modifiquen sobre dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, siguin incomplets.
  • Dret de supressió: És el dret del client/usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o tractats; o l’Usuari hagi retirat el consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; o l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar amb aquest; o les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; o les dades personals s’han de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte duna oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys.

Quan linteressat ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant lAgència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan aquell consideri que no hem satisfet degudament lexercici dels seus Drets. Aquesta reclamació la pot presentar davant l’autoritat esmentada mitjançant les diferents opcions que la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ofereix.

Fundació Enric Miralles